Pon Dealer & Muntstad
gaan samen verder

Meer info

Privacy Statement

Privacyverklaring Pon Center 

Pon Center vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met deze privacyverklaring informeren wij jou over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens? 

In deze privacyverklaring beschrijft Pon Center B.V. (hierna: “Pon Center” of “wij”) hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat. Wij zijn verbonden aan Pon Holdings B.V. ("Pon") en maken onderdeel uit van de Dealer Groep Pon.

2. Wat is een persoonsgegeven? 

Informatie waarmee wij een natuurlijk persoon kunnen identificeren, is een persoonsgegeven, bijvoorbeeld jouw naam of e-mailadres. Of deze informatie als een persoonsgegeven kan worden gekwalificeerd, hangt bijvoorbeeld af van of Pon Center beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat wij deze inzetten om een natuurlijk persoon te identificeren. Zo beschouwen wij jouw kenteken en chassisnummer bijvoorbeeld ook als een persoonsgegeven.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken 

Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons of een van onze dealers of servicepartners. Wanneer je gebruik maakt van onze diensten kunnen wij bepaalde gegevens over jou vastleggen, bijvoorbeeld jouw interesses en communicatievoorkeuren. Hieronder volgt meer toelichting.

A. Gegevens door jou aan ons verstrekt  

Als je met Pon Center een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig:

 • naam en adres
 • contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen)
 • geboortedatum
 • geslacht
 • klantnummer(s)
 • rijbewijsnummer
 • jouw voorkeur voor dealer of servicepartner
 • financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen)

Daarnaast verwerkt Pon Center in het kader van de uitvoering een overeenkomst met jou of het verlenen van een dienst aan jou de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen kwalificeren: 

 • kenteken van jouw voertuig; 
 • chassisnummer en model van jouw voertuig; 
 • technische gegevens over jouw voertuig; 
 • onderhoudshistorie van jouw voertuig; 
 • eigendomshistorie van jouw voertuig (tenaamstellingsgegevens); 
 • andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst. 

B. Gegevens over jouw gebruik van onze diensten en/of producten  

Als je gebruik maakt van diensten van Pon Center of anderszins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat jij ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien: 

 • Gegevens die jij verstrekt bij het gebruik van onze website(s) of online klantenportaal, zoals naam, adres, contactgegevens, communicatievoorkeuren en mogelijk inloggegevens. Hieronder vallen ook de gegevens die jij aan ons doorgeeft en wij mogelijk verstrekken aan derden voor bijvoorbeeld het aanvragen van een offerte, het maken en bewaren van een online configuratie, het plannen van een proefrit of een werkplaatsafspraak. Voor beheerdoeleinden kunnen wij met behulp van logbestanden bijhouden wanneer je hebt ingelogd en bijvoorbeeld wat je hebt aangepast. 
 • Bij het plannen van een proefrit hebben wij jouw rijbewijsnummer en geboortedatum nodig zodat wij kunnen borgen dat je bevoegd bent om het voertuig te besturen. Om je identiteit te verifiëren en de geldigheid van jouw rijbevoegdheid vast te stellen wordt door ons mogelijk een validatie gedaan bij het RDC (onderdeel van BOVAG). Deze gegevens gebruiken wij ook wanneer u een voertuig bij ons aanschaft en wij deze tenaamstellen via het RDW.  
 • Een voertuig kan aan jouw klantprofiel gekoppeld worden. Deze koppeling kan op meerdere manieren tot stand komen, bijvoorbeeld omdat jij dit zelf aan ons doorgeeft of wanneer je bij ons voertuig aanschaft. De ontkoppeling van het voertuig van jouw klantprofiel vindt automatisch plaats wanneer wij een tenaamstellingswisseling (1b) doorkrijgen van het RDW via onze importeur. Ook kun je het voertuig laten  ontkoppelen door dit aan te geven via de klantenservice. 
 • Gegevens die betrekking hebben op jouw randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer. 
 • Gegevens die wij verbinden aan bepaalde patronen, zoals een status in het profiel dat wij over jou opstellen aan de hand van jouw consumptiegedrag, bijvoorbeeld de frequentie waarmee je een aankoop doet of dienst afneemt. 
 • Surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties bijvoorbeeld met behulp van cookies of soortgelijke technieken (zie ook artikel 9 van deze privacyverklaring). 
 • Klanttevredenheidsgegevens en gegevens over jouw gebruik van onze klantenservice. Hieronder vallen ingezonden brieven en e-mails, online chatsessies maar ook telefoongesprekken die je met ons voert en die kunnen worden opgenomen voor trainingsdoeleinden van onze medewerkers. Online chatsessies kunnen mogelijk aan jouw klantprofiel gekoppeld worden indien je hiervoor toestemming geeft. 
 • Wanneer je een van onze locaties bezoekt, kan sprake zijn cameratoezicht op de terreinen en in het pand. Meer informatie hierover vind je in artikel 12 van deze privacyverklaring. 

C. Gegevens die wij ontvangen van bij ons aangesloten importeur, servicepartners of andere businesspartners 

In sommige gevallen ontvangen wij jouw persoonsgegevens van derden om onze of een gezamenlijke dienstverlening mogelijk te maken. De partijen waarvan wij gegevens ontvangen zijn: 

 • Importeur van onze merken: jouw naam, adres, klantnummer, communicatievoorkeuren, voertuig- en gebruiksgegevens zoals: afgenomen (onderhouds)diensten, kenteken, chassisnummer, tenaamstelling voertuig en onderhoudsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:  
  • om overeengekomen (onderhouds)diensten en producten te kunnen leveren,  
  • indien nodig te herroepen en tegemoet te komen aan jouw verzoeken;  
  • om onze dienstverlening te analyseren en te optimaliseren, ook door jouw gegevens te combineren met andere relevante gegevens; en  
  • voor (direct) marketing- en verkoopdoeleinden. 
 • Dienst Wegverkeer (RDW): naam, adres, kenteken, chassisnummer, tenaamstelling wijziging (1b). Jouw naam en adres verkrijgen wij alleen wanneer sprake is van een herroeping van een voertuig op basis van een wettelijke verplichting. Veelal gaat het dan om verplichte reparaties/updates die noodzakelijk zijn om verkeersveiligheid te borgen. 
 • EDM B.V.: naam, straat, postcode, woonplaats en geboortedatum. Deze gegevens worden gebruikt voor datakwaliteitsdoeleinden om jouw gegevens zo up-to-date mogelijk te houden en om jouw gegevens actief te verwijderen uit onze systemen om bijvoorbeeld ongewenste communicatie te voorkomen. 
 • Smart Profile B.V. en Graydon Nederland B.V.: naam en functie van contactpersoon en naam organisatie. Deze gegevens worden gebruikt voor datakwaliteitsdoeleinden om jouw gegevens zo up-to-date mogelijk te houden. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden voor marketing- en verkoopdoeleinden. 

4. Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar 

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat Pon Center hun persoonsgegevens verwerkt. 

5. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen  

De verwerking van persoonsgegevens door Pon Center vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): 

 • Toestemming 
 • Uitvoering van een overeenkomst met jou 
 • Wettelijke verplichting 
 • Gerechtvaardigd belang van Pon Center of een derde 

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, (IT-) beveiliging, preventie van fraude of andere criminele activiteiten, cameratoezicht, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding en juridische zaken. 

6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens 

Pon Center gebruikt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van deze privacyverklaring: 

 • Om jou onze diensten en producten te kunnen leveren, inclusief het afhandelen van bestellingen, het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling [grondslag: 2]. 
 • Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het afhandelen van klachten en verzoeken, het vervullen van garantieverplichtingen of productherroepingen voor onze eigen dienstverlening [grondslag: 2 of 4]. 
 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie met jou inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de fabrikant, importeur en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden bijvoorbeeld om  
 • proactief contact met jou op te nemen in het kader van voertuiggebreken of -storingen of om serviceafspraken te plannen inclusief het mogelijk maken van mobiliteitsservices [grondslag: 2 of 4]. 
 • Om jou te informeren over onze producten en diensten kunnen wij jou via verschillende media benaderen met aanbiedingen, een loyaliteitsprogramma, prijsvraag, nieuwsbrief of andere commerciële informatie. Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om jezelf hiervoor af te melden door bezwaar te maken of jouw toestemming in te trekken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze je dit kunt doen. Wij proberen onze communicatie op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen. Het mogelijk koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens valt ook hieronder en doen wij alleen op basis van jouw toestemming. [grondslag: 1, 2 of 4]. 
 • Om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren verwerken wij mogelijk jouw gegevens, bijvoorbeeld voor marktonderzoek, het meten van klanttevredenheid, het opmaken van managementinformatie en het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatie-technieken. Hierbij gebruiken wij zo min mogelijk jouw persoonsgegevens en werken zoveel mogelijk met niet herleidbare gegevens. [grondslag: 1 of 4]. 
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten, het beveiligen van onze organisatie. [grondslag: 3 of 4]. 
 • Het kunnen aanbieden van een proefrit of anderszins tijdelijk beschikbaar stellen van een voertuig. Hierbij kunnen wij jou vragen je te identificeren met een geldig legitimatiebewijs en/of wanneer noodzakelijk maken wij een afgeschermd kopie van jouw rijbewijs of identiteitskaart/paspoort voor de duur van het gebruik van het voertuig. Dit doen wij om jouw identiteit vast te stellen en om het mogelijk te maken om aangifte te doen wanneer het vermoeden bestaat van diefstal of er sprake is van aantoonbare schade of wangedrag. [grondslag: 2]. 

7. Delen met derden

Pon Center deelt jouw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van deze privacyverklaring. Wij kunnen jouw gegevens verstrekken aan: 

 • Gelieerde financiële dienstverleners met als doel aansluitende financiële diensten aan te bieden [grondslag: 2]. 
 • De importeur van het merk van jouw voertuig. Hierbij worden jouw gegevens verstrekt die bijvoorbeeld nodig zijn voor de levering van een (gezamenlijke) dienst of product op basis van een overeenkomst met jou. [grondslag: 2]. 
 • Bij het plannen van een proefrit kunnen wij jou vragen om ons te voorzien van jouw rijbewijsnummer en geboortedatum. Dit doen wij om te borgen dat je bevoegd bent om het voertuig te besturen. Om je identiteit te verifiëren en de geldigheid van jouw rijbevoegdheid vast te stellen, wordt door ons mogelijk een validatie gedaan bij het RDC (onderdeel van BOVAG). [grondslag: 2]. 
 • Gegevens over brandstofgebruik van jouw voertuig worden gedeeld met de RDW en de fabrikant van jouw voertuig. Zie voor meer informatie artikel 13 in de privacyverklaring. [grondslag: 3]. 
 • Derden die voor Pon Center advertenties verzorgen. Hierbij worden jouw contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer) in gehashte vorm (pseudoniem, niet direct naar jou herleidbaar) verwerkt en verstrekt aan deze partijen voor zover dit wettelijk is toegestaan. Deze verstrekking vindt alleen plaats om doelgericht te kunnen adverteren, bijvoorbeeld via sociale media platformen of zoekmachines. [grondslag: 4]. 
 • Derden gelieerd aan Pon Center kunnen wij - en voor zover geaccepteerd door jou - cookies van onze websites verstrekken om de inhoud van communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen op hun eigen websites. Zie voor meer informatie artikel 9 in deze privacyverklaring, [grondslag: 1]. 
 • Derden als wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens aan deze derden te verstrekken [grondslag: 3]. 
 • Derden als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden of van strafbare feiten of misbruik. Wij kunnen in deze gevallen persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3 of 4]. 
 •  Andere bedrijfsonderdelen binnen Pon voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of vanwege gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, zoals het voeren van een centrale administratie of klantenservice en het analyseren van onze dienstverlening aan jou [grondslag: 2 of 4]. 
 • Derden die Pon Center assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn, denk hierbij aan accountants en (juridisch) adviseurs [grondslag: 4]. 
 • Derden voor bedrijfseconomische doeleinden, denk hierbij aan de verkoop van bedrijfsactiviteiten of een reorganisatie [grondslag: 4]. 

Pon Center gebruikt diensten van derden die kunnen fungeren als 'verwerkers', bijvoorbeeld hosting-dienstverleners, mobiliteitsdienstverleners en onderzoeksbureaus met als doel marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Deze dienstverleners ontvangen persoonsgegevens uitsluitend om te verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Pon Center. 
 
Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt. Als persoonsgegevens naar een ontvanger in een land worden verstuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zorgt Pon Center ervoor dat de wettelijk vereiste waarborgen worden genomen. Indien je nadere informatie wenst te ontvangen over de doorgifte van jouw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Pon (zie artikel 12). 

8. Hoe lang wij gegevens bewaren 

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als dit nodig is voor het doel, bijvoorbeeld zo lang als jij klant bent of interesse blijft tonen in de diensten van Pon Center. Soms zijn wij ook wettelijk verplicht jouw gegevens te bewaren. Wij hanteren de volgende termijnen: 

 • Gegevens die wij verwerken voor marketing- en verkoopdoeleinden bewaren wij twee jaar nadat een transactie met ons is afgehandeld. Bijvoorbeeld een aankoop in de webshop of de beëindiging van een contractdienst zoals een verlengde verzekering. Ook de gegevens die wij verwerken voor het maken van een offerte of een afspraak voor een proefrit vallen hieronder. Aan jouw klantprofiel gekoppelde voertuigen van Pon Center bewaren wij uiterlijk vijf jaar tot na ontkoppeling van dit voertuig. Gegevens met betrekking tot een bezoek in de werkplaats van een dealer bewaren we uiterlijk vier jaar. 
 • Gegevens die wij verwerken wanneer je contact hebt met onze klantenservice bewaren wij zolang jij klant bent of tot uiterlijk twee jaar tot na het laatste contactmoment. Hier geldt een uitzondering voor telefoongesprekken die eventueel worden opgenomen voor trainingsdoeleinden; deze worden uiterlijk na een periode van 30 dagen verwijderd. Ook voor gegevens die te maken hebben met klachten kan een uitzondering gemaakt worden; deze worden maximaal vijf jaar bewaard na het afhandelen van de klacht. 
 • Gegevens over websitebezoeken die met behulp van cookies zijn verkregen, worden zo kort mogelijk bewaard met een maximale periode van twee jaar. Zie voor meer informatie ons cookie statement. 
 • Financiële/fiscale gegevens die nodig zijn voor het opmaken van bijvoorbeeld facturen, contracten of interne rapportages bewaren wij minimaal zeven jaar op basis van wettelijke verplichtingen. 

9. In kaart brengen websitebezoek en e-mail leesgedrag 

Wanneer je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, webbakens en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken, met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en jou een betere, snellere en veiligere klantervaring te bieden.  

Wanneer je geabonneerd bent op een van onze nieuwsbrieven dan kunnen deze e-mails bijvoorbeeld voorzien zijn van webbakens, ook wel pixels genoemd. Met behulp van deze pixels kunnen wij bijvoorbeeld meten of en wanneer je onze e-mail hebt gelezen, met welke browser in welk voorkeurstaal dit is gebeurd, kunnen wij (delen van) het IP-adres van jouw apparaat zien en is voor ons inzichtelijk op welke links je eventueel geklikt hebt. Wanneer je wel onze nieuwsbrief wenst te ontvangen maar niet wenst dat deze analyses door ons worden uitgevoerd, dan kun je hierop bezwaar maken via onze klantenservice (“recht om bezwaar te maken tegen direct marketing”). Zie voor meer informatie over jouw rechten artikel 10 van deze privacyverklaring. 

Als je geen cookies of verstrekking daarvan aan derden wenst, kun je dit weigeren door op onze websites de cookie instellingen te wijzigen. Voor meer details over ons gebruik van cookies en device fingerprinting technieken verwijzen wij naar ons cookie statement Pon Center cookie statement | Pon Center

10. Jouw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken 

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd en aan wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt. Naast het recht op inzage heb je met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens de volgende rechten: 

 • het recht om jouw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van jouw persoonsgegevens daarop is gebaseerd; 
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; 
 • het recht om jouw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren; 
 • het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens; 
 • het recht op beperking van verwerking; 
 • het recht op dataportabiliteit; 
 • het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing; 
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Pon Center of een derde (afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden). 

Voor het indienen van jouw verzoek om één van bovenstaande rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via de klantenservice (zie artikel 12). Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. Pon Center spant zich zo goed mogelijk in om binnen de wettelijke termijnen te reageren op jouw ingediende verzoek. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten. Om zeker van te zijn dat een verzoek door jou zelf is gedaan, kunnen wij vragen om een kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Dit vragen wij alleen als wij dit noodzakelijk achten om jou te kunnen identificeren en verzoeken wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. De kopie van jouw identiteitsbewijs vernietigen wij direct nadat wij jou hebben geïdentificeerd. 

Bij jouw verzoek tot verwijdering van gegevens wissen wij waar mogelijk jouw gegevens, bijvoorbeeld gegevens die wij hebben gebruikt voor: 

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie met jou inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de fabrikant, importeur en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden. 
 • Om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren verwerken wij mogelijk jouw gegevens. Denk daarbij aan het uitvoeren van marktonderzoek, het meten van klanttevredenheid, het opmaken van managementinformatie en het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatie-technieken. 
 • Om jou te informeren over onze producten en diensten kunnen wij jou via verschillende media benaderen met aanbiedingen, een loyaliteitsprogramma, prijsvraag, nieuwsbrief of andere commerciële informatie. 

Sommige persoonsgegevens wissen wij niet omdat deze noodzakelijk zijn voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen. Dit betreft jouw gegevens die verwerkt zijn voor administratieve doeleinden waarop bijvoorbeeld fiscale wetgeving van toepassing is. Hierbij kun je denken aan de gegevens die nodig zijn voor het opmaken van contracten of facturen, dit dienen wij minimaal 7 jaar te bewaren. 

11. Beveiliging en bescherming van gegevens 

Pon Center past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Pon Center heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen en industriestandaards. 

12. Cameratoezicht op onze locaties 

Op locatie(s) van Pon Center wordt mogelijk gebruikgemaakt van cameratoezicht. Als dit het geval is, word je hierop gewezen met diverse borden zowel binnen als buiten het pand en op het terrein. Cameratoezicht passen wij toe als beveiligingsmiddel om de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers te borgen en om de bezittingen van ons en/of klanten te beschermen tegen mogelijk misbruik, diefstal/criminaliteit en andere vormen van ongewenst gedrag. 
Deze beelden kunnen door ons gebruikt worden om vast te stellen hoe en door wie eventuele schade is aangebracht, om deze schade te verhalen op de betreffende veroorzakers, of om de beelden te gebruiken voor aangifte en/of als bewijsmateriaal in eventuele rechtszaken.

Bij het betreden van ons terrein of pand kun je mogelijk herkenbaar in beeld komen waarbij deze beelden als persoonsgegevens gezien kunnen worden. Ons uitgangspunt is dat we niet méér gegevens verwerken dan nodig is om bovengenoemde doelen te bereiken, deze gegevens betreffen: foto- en videobeelden, datum, tijdstip en locatie waar(op) de opnamen zijn gemaakt. 
Wij bewaren de gemaakte opnamen maximaal 2 weken, tenzij de opnamen nodig zijn voor het verhalen van schade, het doen van aangifte of als bewijsmateriaal. In dat geval bewaren wij de opnamen tot de claim dan wel gerechtelijke procedure is afgehandeld.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang. Wij hebben hierbij zorgvuldig een afweging gemaakt tussen onze genoemde belangen versus de mogelijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de personen die mogelijk op de beelden worden vastgelegd.

Toegang tot de beelden is gelimiteerd tot alleen die personen die dit noodzakelijk voor hun functie dienen te gebruiken en altijd met inachtneming van strenge voorwaarden, zoals onder meer een geheimhoudingsplicht. Voor het beheer en onderhoud van onze systemen kan het nodig zijn dat onze leverancier inzage heeft in de systemen. Daarbij kan de leverancier ook mogelijk uw persoonsgegevens inzien. Dit gebeurt alleen als hier een concrete aanleiding voor is zoals hierboven benoemd en alleen indien hiertoe  passende contractuele afspraken zijn gemaakt.

In sommige gevallen dienen wij op grond van een wettelijke verplichting gegevens te verstrekken aan derden, zoals de politie. Daarbij kijken we altijd hoe we uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren met inachtneming van wat wettelijk van ons vereist wordt. 

13. Uitlezen brandstofverbruik en delen met derden 

In jouw voertuig worden gegevens gegenereerd, verzameld en bewaard over brandstofverbruik. Bij deze  zogenaamde "On-Board Fuel Consumption Monitoring" (OBFCM) wordt bijvoorbeeld de afgelegde afstand en het totale brandstofverbruik opgeslagen. Bij hybride en elektrische voertuigen betreft dit de verbruikte elektrische energie gedurende de levensduur van het voertuig.

Volgens Europese wetgeving (Verordening EU/2021/392) dienen wij deze gegevens van personenauto’s en lichte bedrijfswagens bij elk werkplaatsbezoek (reparatie, onderhoudsbeurt of APK) uit te lezen en samen met het chassisnummer door te sturen naar de fabrikant van jouw voertuig en de RDW. Beide partijen dienen deze gegevens vervolgens door te sturen aan het Europees Milieuagentschap met als doel het vaststellen van het verschil tussen het brandstofverbruik met de WLTP-meetmethode en het werkelijke verbruik van voertuigen in de praktijk.

Omdat het de bedoeling is om de ontwikkeling van de werkelijke prestaties van het voertuig gedurende de geschatte levensduur te volgen, worden de gegevens voor een periode van 15 jaar voor hetzelfde voertuig verzameld en door het EMA voor een periode van 20 jaar bewaard. De gegevens worden na versturen niet door onszelf bewaard of voor andere doeleinden gebruikt. Het versturen van de gegevens vindt plaats middels beveiligde verbindingen.

Hoewel uw persoonlijke gegevens zoals naam en e-mailadres niet worden meegestuurd, zijn deze gegevens over brandstofverbruik in de Europese Verordening wel als persoonsgegevens aangemerkt. De AVG grondslag voor deze verwerking is Wettelijke Verplichting [grondslag 3]. Als eigenaar/berijder van het voertuig kan je tegen deze verstrekking bezwaar maken. Dit dien je bij elk werkplaatsbezoek opnieuw kenbaar te maken bij ons. De serviceadviseur zal je hierop wijzen en indien gewenst ook jouw bezwaar registreren: de gegevens worden dan niet verstuurd. 

14. Contact 

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacyverklaring kun je contact opnemen met: 

Pon Center B.V.
T.a.v: Privacy & Security
Industrieweg 11
3812 RX AMERSFOORT
085-0192790
security@poncenter.nl 

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming die is aangemeld bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is iemand die binnen onze organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van privacywetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar per   e-mail via privacy@pon.com en per post via bovenstaand adres (t.a.v. 'Privacy Office'). 

15. Wijzigingen 

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Je zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht daarvan. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 01-06-2024